primary logo

Biən da pьtkaezən panьt naukalə da uçonəjjezezlə