primary logo

Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии. 1916. № 2

?
Пермскаго Губернскаго Земства.
ю
еб
о
р
т
ни
а
С

№ 2

1916 г,

ф е вр а л ь

годъ изданія девятый

В рачебно-санитарная
хроника
П е рм с кой

губерніи.

П Е Р М Ь .
Э л ек т р о - т и п о г р а ф ія Г у б е р н с к а го Зе м с т в а .

10

16 .

.