home

Пермский Вестник Землеустройства. 1912. № 45

?
Л

ПЕРМСКІЙ В и С Т Н Н К Ъ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.

Vo

Cijueia is теинѣ землеустройства въ нѣкоторыхъ губерніяхъ
С Ѣ В Е Р Н А Г О
Ч исло

участниковъ

зем леустрой ства
в л а д ѣ н іе

С о о т н о ш е н іе гаи -

зе м л е у с тр о й с тв а .

длинѣ
е

учаеш овъ.
2

П у с к

ю

з

е

п болѣе.

н .
g ч Й

м

л

а х ъ .

в

Ю

1

2

У

гь
н .
§ 2 £

и боіѣ е

3

у с к а х ъ

коихъ

часть

зем л и

нахотится

вс его ;

(о с т а в л е н а

!
•устрой

В

КОВЪ

къ

Итого
ковъ
устрой

гу б е р н ій .

; рш ш

число участниковъ

при

О Т Р У Б О М Ъ
(с в е р х ъ У садеб н ы х ъ у ч астк о в ъ ).

Х у т о р с к о м ъ р а з с е л е н іи

Р од ъ р аб отъ .

во

Итого

Н а и м е н о в а н іе

получивш ихъ

въ

о бщ ем ъ-

в л а д ѣ н іи ).
1]

А р х а н г е л ь с к а я

Вы дѣли въ порядкѣ
пт. 2 7 , 35 86 и 37
П ол. З елл.

1
2

1X 1
І Х ^ или Х З
. 1 X 4 и.’ 14' Х 5

1. -

і
!

2
4
1

'

3

И т о г о ... .
Р а з в е р с т а н ! © т?а у ч а
сткн. о л и н е л и ч н а го
в л а д ѣ н іи в ъ п о р я д к ѣ
с т. 42, 43 и 5 0 П о л .
Зелл.

1
2
3

1

7

!

I ; ",
і

і

3
7

f

10

!

н
ХЗ
х -5 .

( .

Ъ

і
”

■

.

1
[

7

9

і

18

1

т '
I
I

т

1
!

8

■і

г

"

3
9
9

2
3
II

21

г

5

(1

■■

. .

- •••