primary logo

Пермский Вестник Землеустройства. 1912. № 20

?
14

ПЕРМСКІЙ ВѢСТНИКЪ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА.

чаю сь |Въ составъ крестьянскаго' оЩ йуГш 'яри ЯИЙЯВЯІГ v h tp tm m
ТГШУІІУІГГУу НЩГГП! дазьтвіл, гакѣ ’ II ^жетгіііірпиіііі ктуш'П. да д а ш о .дада;
сомаігиііп / oft. отдай лииж усадесшой ■: осіудасти и вдзщв.ои і;земдѵі.
Пріічмгь ію:п. ітіиітіюіт, пворивьшъ лкпщі .ш.'Оііп. |:шу>|'к'Т1? лицъ,
ко'и ню ( М і й X: ревизіи. . показаніи д а о р д а и 11Ри - , ва д д м н ь ш ,
м іщ ш ѣ л ів ш ъ , уфабрикахъ, з'а'родуx^j. : ділйі ■-д.ен.й'ЯѵН'Ьіхт. .ка ийттал.ахъ.
ТакішЪ'оЙуаЕИп. на вопросъ о томъцщвут.ъ сШдтоаучтпъ иэдсѣи, б.
деоріівьіо, нахйдлщзеитне ирш дворѣ-долѣщика,: а.; ишір.Чиліощію .равіща
трхшічоск. (ібііаанипстп, м отетъ бытъ данъ іюлой; іѵічдлилы й о тнЪ’П> толь­
ко ВО, тоіі'і,;(слу'.«'ѣ,'д;осда Дудеть усіѴднсеіачі.ОіДі&ьіюію.іиіпо, выше п р д а
на учагтіо ігь шиьщіваісіи половымъ лшпѣломъ. Д о. ндСіуіівд .нашему,
отказъ ІШрджьйіъ а в я ѳ й Оты « -полученія- ш ідевіЛ вад Й й .. в р ц д а стаменм упаді:ойграмкіты: «ріва-лп м(нт|Тьксайгааяъ!д ояцдамйсшъ, ка,

иена дѣлен ію аддарой,иъ,' вш ом ш м ш іхъ іъехнйучшѵін . овяз.мшцпш.
Если п о .деброеш Ьвш у со'Иіашеііііоѵігоміщвкатоне.мастеривши ..уоадабы :даороЕыхт,' будаго-бьі отшікиі т;ъі 5іастгср(шы.ма., іи» едіва, >віі овоевреМ й О ' ю зД рдатЬ ' хОп(а т а и п ш чібъ^одОбранш такихъ . усададе. въ на­
стоящее время. Кааалосъ-ИГи :бо,!ьшс :і:кішвайн"г; просить. пш Ьщ ймаю
■да*»а>ті|>Д«и1кігі aim w st ла маотБцнцнан laqoSiaa юнэнімгО -ф : Вообще дать отівѣі’Ьг ва послѣдніе >вся|ю»ы чрезі& иаш о .трудно,
ибо asibp iovert) то«не, даквариваетіъ о ■ пшіожевіи: дѣліа о доброиы ьвіш ъ ш 'ж ш е н ім пвмѣіщша въ мастеровыми объ-обмѣнѣ^усадебвой
ветл.

№ 20

' s iS H IilE IE
я іійішгіхностіГ
я д а Ж Ѳ й
на

ТІ°іаш « оы™ а л а е ь до+0.5', а

дзж дь. Затѣм ъ въ слѣдѵівіціе!' тин

ІІІІІШ
А тІсф о№^

Ш
гі^

А

З
ЙД

і

%

Д

Ё І іІ
| ь и 1з йй|-) :

* " -фовыхъ -взотли, травы подяіііггііЬтея' хороню, задвѣ.тш ! многіе
нолевые цвѣты, наир., Яют-ищі. о одуваньчшяг,, сочевішнкъ вебеипій
яб™1™. ИЗЪ 1СуйТариикЖ г п М » й смородянагтерв™ ' м. “
ъ
1ѣіГ’ь Оі.лѣо. что перепадающіе ' дгаггін ЩдОржнваютъ сііѣтость
;ло,івм Л устраяшотъ распыщентавт-й ПрігтіТомъ однако оамѣчяетея что
.по)нііірг;)Ш(> обыкновенными,.боронами уже образуетъ распыленіе а
0|'УД,1ІМІІ' па" р11Д1^ 1" * т ? Щ ф и ь п й "бора
”*с , ч ‘у&.ф:

-о... I, -

” , \ГЩ

,

ПАКУЮ ПОГОДУ МОЖНО ОЖИДАТЬ ВЪ ІЮНЬ 1912 ГОДА.
.' . По ііалейііаіію перМскоіі метЬорологической ста.нщи'на 1912 годъ
въ отдѣлѣ «опытъ предсваваніяпіогодьй'въ 1ійнф: нынѣ надо увматрйвать теішѵіо и даже жаркую' погоду: сѣ:появленіемъ грогъ то долелей.
Сухимъ періодомъ въ серединѣ .мѣсяца погода дгЬлится на два длажрыхъ , періода. .
,
. . . . . ,. . ..
СОСТОЯНІЕ ПОСѢВОВЪ И ВИДЫ НА УРОЖАЙ ХЛѢБОВЪ ВЪ ИНО­
СТРАННЫХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ, )
Англія, Состояніе „озішрй
довольно хорошимъ. „

дшіошщы

Франція. Н едостатокъ влаги яТ/стахш

црнзцададое.ь' ' въ. общедіъ
оіцуніался. глаъііъп'іѣ'Сіора-

зодгь. на «робыУт, хлѣбахъ, lit. обгішміи Діи.Чожбн'іе: оянмоіі пніетіны

приэвдвалоць. -вполнѣ уаОв.'Щтщодлргельшсдиъ на сѣверѣ, лее .-страны —
душе очень хорошимъ. .

Германія. Па основаніи бфірнціалыіы.ѵь дащцыхъ. поліг.і.еніе хлѣбонъ на I мая гіреДсттіяПлесь і;ъ слѣдуіотномѣ индѣ: ошімоіі шііеш'іцы
противъ-^-#,{5 къ 'этому,же -C'jToky Й*У мйНуіиііемъ Ф бдутозимой
Р^й-г^Д противъ—2,8; ;ррйсли—2М: мритишь-г 2.7; касЦврър-ад ■противъ
•4^ h ^ ^ PUW^
' 1,1^ ‘ЧІІ{-“ ^ г(2' : мад.цтлс'гі». хорошее, Д^-сродцео,
Австро-Венгрія. Въ обііюмъ, c n w d rb ’х"!|ЙЙЙ"віІЬіМ; ѵ.’ІбіЙеЫрй| Кіитерііікаі
Слабое давленіе', двуіия' в о з^у Ь ^ш й 'кі^гОвЬ'Шѣамй' р'асгШагШобыліа
іогѣ Еврбгій й! вѣ: Ійірги!зсіщ''мъ: краѣ. Послѣдній пеізедвигалоя -въ'Си­
бирь, и къ концу недѣли достигъ уже Пріамурскаго края, агюжноЕвронейскій. ириблизился к ъ , Балтійскому (морю, производя, вѣрь воз. нущеніог въ атмосферѣ, вьшазивщеося, Штормами щ ввідадавшими,.додгдями. ПоШідніе .часто и много выпадали не только въИрнбалтшОкоімъ
краѣ,
ФпнлянНій, 1 но
гг 'въ
хщЩйньгх'ь' и ' ' !'!н(Аітральііьіхъ
губеі>йіяХъ.
Подъ
вліяніемъ1 киргизскаго h -щш аша
шли' . обильные,
дожди . да
/Кавказѣ;, .- .іВа; -гиспзі'кшую -.не­
дѣлю холодовъ въ Европ'І,, средней іііЖной.. полосахъ. Сибири нс,.бы­
ло, хотя въ началѣ подъ влійніе&ъ киѣйцйШЬка'на '^ѣве^ѣ' тейпёратура -твойДула и чіопийЩЛасй :ДоНИ:: С>ь персмѣщеіііемъч круговоротовъ
-ітемнератураівоздуха,повысилась/ Дру утрамъ въ В.цето.чіюй Сибири она
.Щіадіюіі/можду+З0: и+ і0°,. W ефведіѣ
" ін' іігіюіі і 'мігні і:ті .-!-Г до-І и", іЦ Кавказѣ и Чортомъ морт.Ч і.ѵ и
- г *);Щъ J.; El: Boetbohii/fe‘i EfѲпjttg-'‘Оотп-[Trade List. -May. 17, lp!2. . •

■ ,.^ ъ . ^^Й Й Р і^ческіом ъ. порядкФ .ЦЩ Ш 'Йзанм раедблагаю тся’ такъ:
съ 1 по 12 число; тепло.' гпозЫ. МЗрѣдкп. дождіг. Гѣісю 1п числя сух о г
І іотомъ тепло, гр о з ы .1изрѣдка-^ дойДи до конца 'м ѣсяца. Т|вѣтейіе бзимоц ржи. быть можетъ, совпадетъ съ сухймъг. тіеріодомъ'или .закончит-

-Щ^-ЪШіШр^^іІдіОіѵатзѳщуз «пк^ мве ^asqn «ш sh ошмз Е
'
ТТредсіѣазрнія. сбстцврёды для Прикамскаго, края,, нодіріг обширно­
сти В'оздуідныхд. кругбвбрбтовъ характерѣ пйгбдьі ѣіожбтъ бьіть’бдйнаКбвті и для всей губерніи.
"
;
'

^

'

АСТРОНОМИЧЕСКІЙ БЮЛЛЕТЕНЬ НА ІЮНЬ І912 ГОДА,
.Вт, еія-днеті полосѣ ПерМОкой губернія,То.'ееть

между W . Й o f
сѣверной' ншроты бпрнблизительйб между г. Дедюхинымъ, г. Верхо­
турьемъ на сѣверѣ, г.--Осою,-;гі ^Екатеринбургомъ и г. Камытловомъ
М ШЩ>рРР%?г1Ь $ заходъ, сблнца .происходи.тъ. одновременно. 1 іюня
восходъ ерлйца въ t часа 5ТШтуѣь, захрдъ—въ. ;9. часовъ 04, мин... долГ’ота дня 18 часіовъ 67 мшт:; 8'іютгя лѣтпсе .сблнпеСтояніе: восходъ солипа; въ 2 чайй. -bO‘мШ;. захрдъ-^-О ѣас. 07' мйй., 'ДолгЬд’а днй 'І8 часовъ 11.
.мин.: 15 -числа; Досходъ йѣ. З тасад59,мни., заходъ—9‘ часовъ 06 -мин.. *
долгота дня 18 часовъ 07 мйй.; о0 числа восходъ; солніщ въ> Я часа. 16
мин., задодъ—вд».:8,,часл,,54,.м)ш.г-ДблДота.,дця 17 .часовъ ,88; мин. Лѵчи
солнца въ полдень надаютъ па землю подъ Угломъ: 1 числа—5Я° 30'.
Q_rn—-Г,.1° 4Г/. 1Г)-Г(.-Г>3° о 30-го—10" 15'.
іФазьг луиьт пронзойдутѣ възчисла: новолуніе 2- іюня; въ 2 часа v t-ра}{; п щ т а д четверть фыіедя,; в^, 10: часовъ вечера» полнолуніе 16 іюня,
въ Я даса вечера и послѣ,д ряя четверть 24 іюня., въ 6 да,со-ва., в ед ера.,
Б ъ атомѣ: мѣсяцѣ', вііднът.ітлаиётьт:. а.псъл 'ТОпитеръ.,',Гат.ѵрнч.ѵ
Планета М ареъ имѣетъ Прямое лыіѵкепіе, тгахоігтітся гл. созвѣздіи
-Pafkat а; затѣ^чИперСХбДиб!ѣ Вѣ! Сб.івѣйдіе Льва- Б ъ ъ а Ч 'ал ѣ ітОнЯ-'ѣіля-

•ггрту 'Марсѣ (мож'иоісъ :трудомъ1отыскатьі за Iчасл>г;дб иолуночй ліа сѣ_ішроюана(Лѣ,:;блц.зъ .г^рнзонтш,,/Остальноеу^время пданета,,не видна, •;
Щанеха І^ДІПѣоъ, 'в.цдіщ.^цо вр.церамт*. '.съ .нй^грлеіііемъ,-трмкрпдлвт. южной час’ітт 'йебаі Бъ ііач'алѣ іуг^ейтга.-'з'ах'бШ^ъ' передѣ 'вб’бхоЛбтііѣ.
•сібЯпіrh. ■Вѣ'. Кб’ііцѣ—около 1rohtyночи! БлітйОс:т ь илбнетЫ кт> •: гоииз'онтѵ
и свѣтлыя іібчй- 'зйтруяняютъ ѣтаблюдеіия. •Лучшее для \ наблюденій
вреМгЯтзаі да съ .тющолуночц./Въ зло івредгяі-гілане/па^ ви дна; иа югб-занадѣ.
. Въ н ач ал ѣ ..Іюі^я.. .м;Ѣсяц}а.:.,, подцжщш,лп^і.рнцтьт_ C^ypiiff?’. -шёуд'р.бнр
д л я ' тщбліодбтѴШ.' Въ. кбііцѣ' условія; й щ тм оетш ;іѣ?лѣібтСя немного . Луч­
ше. а потому можно попт.ітат'і.ся розЫскать планету въ утренніе часы,
передъ восходомъ со.тппа.
Въ гіте.МѢ-^мѣсяцѣ: НСДѣдСТВІС раннихъ ВОСХОДбВТі т.1-1полдникъ' зака­
тов’/* ерршід; а .ботому ,свѣтлы хъ ночей.,вбс|бщб, зв ѣ з д ы ,•слабо видны.
ГЛ. ш-р Гишіім-т ;: щ (‘ѢіН'ііі ЮІІ половинѣ неба.

•
Недавно вышла ыь свѣтъ ішіига .К. Кг Вебера «^азрабойга болотъ
и ваббл'ачііваюіштш зом'ель. -Изла'н'іс:А. Ф. Деіфіеда. Спб. 1912 1. 221
' ст'р. 134 ;р'Ж‘. Цѣна 2 руб. :
Книга
Вебера
дастъ
интересующимся.л-. этимъ
во-піросо-мъ
линагмъ.' много. ; цѣннаго
матеріала.
Болота, этотъ
ненужный, • по
мнѣнію
большинства: ..нашихъ
землевла­
дѣльцевъ,;' баластъ въ имѣніяхъ,1 дбібтъ за лѣті/йдей и у набь вт*
ІОгб-Збітіздпбмъ вфаѣ' огрбййъіб: дб.ЧбДьй при ‘ '(йр&ВШіьШГі -поета'новкѣ
дѣла; У:інасъ івъ Россіи въ: .настоящее.!б г время оченв мало.: правильно
иоставдецныхъібододтіьщ'Ціч 1{^озяйстыц ц, онрео^ъ; раціональнаго ихъ