home

Пермские метеорологические сельско-хозяйственные бюллетени. 1897. Июль-сентябрь

?
—

122 —

V. Періодическія явленія въ жизни растеній и животныхъ.
Сельско-хозяйственныя

свѣдѣнія.

Г. П е р м ь. Въ половинѣ мѣсяца на свѣжихъ жнитвахъ гдѣ-индѣ
можно было встрѣтить полевыя сорныя травы цвѣтущими:
Б е ір іш іи т сопзоШ а (Кавалерійскіе шпорцы).
Маѣгісагіа С Ь а т о т Ш а (Ромашка обыкновенная).
Сепіапгеа всаЪіза (Василекъ перистый).
Сепіаигеа с у а тіз (Василекъ посѣвной).
Саіеорзіз ТеѣгаЬіѣ (Текульникъ).
Ѵіоіа ігісоіег (Фіалка трехцвѣтная).
Послѣ дождей скошенная трава поднялась и зазеленѣла, а во второй
половинѣ овсяная жнивва отъ корня пустила даже боковые новые стебли съ
развивающимися зелеными листьями. Съ половины мѣсяца началось общее па­
деніе листьевъ, къ концу мѣсяца на березахъ весь оставшійся листъ пожел­
тѣлъ, а на рябинахъ покраснѣлъ.
Въ первыхъ
пролетали большія
меньшими стаями
вальдшнепы были

числахъ замѣченъ усиленный пролетъ ласточекъ, а затѣмъ
стаи скворцовъ. Около 22 (1 0 ) числа они встрѣчались уже
или попарно. Пролетъ М оіасіііа аІЪа (плиска бѣлая) и
замѣчены 26 (1 4 ) и 3 0 (1 8 ) числа.

На опытныхъ участкахъ станціи озими ранняго сѣва кустятся, позднія
же взошли къ 9 числу.
Н е послѣ первой теплой волны, т. е. отъ 9 до 21 числа, а послѣ
дождей въ началѣ и концѣ мѣсяца травы и хлѣбные посѣвы быстро подни­
мались.
17 (5) числа при выясниваніи неба ночью сильнымъ инеемъ окончатель­
но выморозило тыквы и огурцы на грядахъ,