primary logo

Plodovodstvo

?
А . N. ZUBO V

PLODOVODSTVO
KOLXOZZEZLӘ RUKOVODSTVO

KOMIGIZ — 1936 — KUDЬMKAR