primary logo
N. A. NEKRASOV

KЬVBURREZ
KOMIGIZ

1936

KUDЬMKAR