home

Каталог книг библиотеки Пермского уездного земства

?
II.
О Т Д Ѣ Л Ъ

ш.

Стр.
Логика. Психологія. Психо-физіологія (антропологія). Собств. фило­
софія. Этика (ученіе о нравственности ж прекрасномъ — нфика).
Біологія. Соціологія. Политико-экояомія. Соціальныя науки, (Со­
ціологія). .
. : .'
О
0
Ч
Ч.
ОТДѢЛЪ
,

31

IV .

И С Т О Р І Я .

A. Русская :ис;г орія. Всемірная исторія. Біографія.
а) Русская исторія .
б) Всеобщая исторія
в) Біографія ,
. .

. . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
..
і .

.

.
.
■

.
.

. 3 4
38
.3 9

Б . Словари.
. . ,.,
. • .. .
.. . ..
.
.
. : . 39
B. Исторія русской и иностранной (переводной) литературы. Исторія на­
укъ, искусствъ, художествъ и вообще цивилизаціи и просвѣщенія. .
а) Исторія русской, дитрратуры .
б) Исторія иностранной литературы

,
.

•
...

..
.

..

.

; . , 40
42

Г. Исторія, географія и статистика мѣстнаго (Пермскаго) края. Бн,бн
1 ліографія статей о мѣстномъ краѣ. Земское ;