primary logo

Каталог книг библиотеки Пермского уездного земства

О Т Д Ѣ Л Ъ

I.

БОГОСЛОВІЕ.

Стр

A . Священное писаніе
.
.
.
.
.
.
.
.
Б . Ученыя сочиненія
.
.
.
.
.
.
.
B. Священное писаніе, какъ учебный .предметъ въ школѣ (Законъ Бо­
жій), (Методическія рук-ства и спеціальныя педагогическія сочиненія).
Г. Книги религіозно-нравственнаго духовнаго (церковнаго) содержанія.
О Т Д Ѣ Л Ъ

1
1
2
3

II.

П ЕД А Г О Г И К А .
А. Педагогика вообще (дидактика). Исторія воспитанія и обученія.
Біографія знаменитыхъ педагоговъ .
.
.
.
.
.
Б. Методика.
а) Первоначальная грамота (чтеніе). Звуковое обученіе Чтенію (съ объяс­
неніемъ). Родной языкъ (въ нач. нар. школѣ)
.
.
.
б) Элементарное письмо. Списываніе съ книгъ. Письменныя работы и уп­
ражненія. Рисованіе. Черченіе. Чистописаніе. Скоропись. Стенографія .
в) Русскій языкъ (грамматика). Правописаніе (диктовка). .
.
.
г) Церковно-славянское и латинское чтеніе и грамматика .
.
.1
д) Наглядныя бесѣды (предметные уроки). Хрестоматія для чтенія въ шко­
лѣ и дома, при изученіи русскаго языка
.
.
.
.
.1
е) Ариѳметика (счисленіе). Геометрія. Математика (вообще). Методика и
задачники
.
.
.
.
.
.
.
.
.1
ж) Школьное дѣло (училищевѣдѣніе).
,
.
.
.
.
.1
з) Ремесла (школьная технологія); дѣтскія игры; пѣніе (музыка); гимнасти­
ка и т. и. вспомогательно-образовательные, предметы въ школѣ и дома.
и) Книги для чтенія' учащимсяДв'нФ класснаго) и ііародйаго (общаго свѣт­
скаго) содержанія.
.
.
.
.
.
.
.
.
і) Педагогическія сочиненія (отді издай.):' общаго содержанія, и педагоги­
ческіе (медико-педагогическіе) журналы ' ..
; ..
...
.

6

8
11
12
4
5
7
9
22
24
28