primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

3873. Шексгіиръ Ві Жизнь и смерть. короля Ричар і
о
;• да HI. Др. Пер. Данилевскаго. СП В.
1862 Г..І Г. I
,і;
3874.
— ; Коріоланъ. , Др. въ 5 дѣйств. Пер. съ
англ. Маклакова. М. 188,1 г.
3875. — Драматическія сочиненія. Пер. съ англ.
8 .моЧ Н. Жетиера. Н. І-опьМ. .4862, г. Ц
3876.
— Полное собраніе драматическихъ проЧНК> .ы.Л

Ч

изведеній въ. переводѣ русскихъ писа­
телей. Изд. Н. А. Некрасова и Н. В.

.Рербеіья. Т. 1ѵ 3,: 4. СПБ. Т868 г. ,
3877.
— Тоже. Изд. 3-е исир. и дополн. подъ
--й-Ч I ашип род. II. В. Гербеля.. 3 т. СПБ. 1880 г.
3878. Шербюлье В. Миссъ Ровелы Ром. СПБ. 1876 г.
3879/ ; іШ-» •л Самуилъ Бролль жЩьЬ Романъ. СПБ.
с)
' 1877 г.
ИМОб .
3880. Шерръ I. Дочь воздуха. Ром.* въ 4-хъ част. М.
1875 т.
йчьвдішШ
.о?
3881. Шиллеръ. 'Собраніе сочиненій въ .переводѣ рус­
скихъ писателей подъ редакц. Н. В.
-Чоон і
Гербеля. Изд. 3-е. 6 т. С:ІІБ. 1864 г.
38821
Тоже.'Изд; 5-е испр.; и дополн. 2 тома.
СПБ. 1875 г. .М .-/'ж а
3883; Шлегель М. Новый Леандръ. Разск. СПБ. 1877
.£ ' ! ЛП года, .'.им;,: -!
: :
;
3884. Шмидтъ Г. Пѣшій конному не товарищъ. Ром;
(Го .qell 4\ 5 СПБ.. 1869 г.
Ц .4 а
3885; ШлилШгеиЪ) Ф. Роза. Ром. СПБ. 1865 г.
38,86;. . / — Нѣмецкіе піонеры. Ром. СПБ. 1871; г.
3887.
— Между молотомъ и .Цаковальней. Ром.
.ЙідѳтшуГ -.(ГговЯа-" Зі*Чі‘5іСПН*о1871і7:Л14,'і'!()
3888., . *і-г і . На діонахъ. Ром. ДПБ. Д871 г.