home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
3238. Шубертъ и Р Ш о ^ і4 .0# Ш 1 9 е>в9в9куреніе. СПБ.

Л Я £и ! Я П О .iJftft^sNfhoimr'jd'M ы г т н /р о н
-■)>; 0 ’( f>II1*•■»!!
ШЯУОНКТЭПииІ .(Г83£ШйО .Т£Й 8
3239. Щегловъ Н. Наставленье) о дофіщованш сахара.

.:.Н |Ф Щ ^

. i i . l l

Ш

#

п

Ы

)

Л

МІ.ЧОИНЖЧд90 . 8 S S 8

/і і і -и ; .
3240., Эйлррт,
іЙрноврЙ! “ 1Рб. |Р и Щ й г « Й $ М ы
3241. ё і а г . с й Полное SJ4PPP^Hjie ,CTpp0jHiH и вожденія
.іЛ ф н ^ - н .
ѵош
-Г ігг^ б и і .И IS >

.Н П О .одта*>.'£нан о'ш ^ н Г м тІІ Я drHNTq9890 , і б £ с

8. С л о в е с н о с т Ш
і

■і

- ■;(!• ІЛ ІІІ'! -І.іМіХ'м _ ‘»і и : ІЦ'И’ЛІІ

,:

-Й82Г

Полное собраніе сочиненій,, .стихотворенія, , романы, повѣсти,

! •,« оапи

Ш l№§$l'$n ГОНОЙ

324.4.. . — ,

кіи

Маркизъ Ланроръ (црод, и оконч. ром.
«Негад. мужъ» и «Каникулы графини»-).

.у а в о н т •>! Iг а г'Ш Щ '- ^ ^ Т н Л

дооолу П .

.Д сГЗОНУртО ,t?ES-.8

3245. Авдѣевъ М. В. Межъ двухъ; огней, ром. въ 3-хъ
част. СПБ. 1869 г.

Ш Ік аіп Т Г «> -ДРйШРМ^
±1
3247. Авенаріусъ В. П. Т ы 5знаешь; д^рай. Нравствен.
пов. СПБ. 1867 г.
324$.. Аверніевъ Д. В .;, СлоОода—неволя. Б щ а ^ ш д е ^ і
\Vj
СПБ'. Іё б б г.
3249. Азеліо М. д \ Н иколо де-Лани. Р ом. Перев. съ
итал. СПБ. 1865 г.