home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
'* ' ;

:1'

вила епи.й&тЬ'нёходяіііДгіея
верхности мѣстонолЬій^йІя. СПБ. 1825 г.
3227. Свіязевъ. Теоретическія основанія печнаго ис•в(]йх- ■ !нн.р>а(^у^^ао
«гаоллвДІІ .66££
3228. Себржинскій В. Основанія1 м гевры . Изд. 3-е.
СПБ. 1831 г.
3229. СевёеОьУновъ !ШУ Ж Нй^алѣъйк ^ЬсбёШ&Шя
йікОдяюя н я і1М¥Ёйіес%!«^^ёЙУвт]^й.К((ЙІБ. 1 8 1 9
'
3230.
—
Осѣі&ів&ія- ^ і^ё^іЙНёШ нЪй геометріи.
СПБ. 1834 г.
3231. Севергинъ В. Пробирное искусство. СЦБ. 1801
Ѵ Р М -о

3232.
—
(WTO^JOIs

о жо

Начертаніе

п

я о Гѵ,О .8
технологіи

минеральнаго
збНР-оП

3233. С и в е р с ъ * й06!ВЩ6ШнІт!Ш‘'°руководство
къ винокуренію изъ хлѣба и картофеля
эдм товН j§Tg,§q устройству 1!вигіоку^й^%?$ъ -$эЙІ&
л агг-х .М д ^ Ь в ѣ ^ Ш Ш О 8 Ш г :0 отаН ‘
Ш
ій
во
ЭІЩ? СШёма7йческоС ѣ зл окей іе1споёЙбУвт/''
нія мокрой болотистѣй' почвы и обсулмі'і .гподо ѵ- ій ёйіё' тёпСн-. С ъ 1іШжШ;Міиц. ЧертеШи*.

,(••ш-піфщ 1'таbQ jjgoi^'81 * 7 ѴГ[
3235. Струковъ Д. Руководство'-къ рУзвёденію табаку.
ггх-к. «гя .itoq М; I 8 6 0 -Ж1'
Л
«твердаА .с О-' •

Ж

л 0681 .НПО л ови

3236. Теб^тйко’Д ^ктійіёШ ё1
,ноятэа.б({Н

“винодѣліи.

^
*ЩЦ8№** -v^ss
Т38І .НПО .аои
а ъ

л%Щ}4>¥&8в*; г1;1''-’

ш
3237; 'Фуллонъ А. '() выдѣлкѣ желѣза въ съірі:
л 308і .НПО
методѣ. СПБ.
:сГ') .аО«|ОІІ .КО^Зр§и^зН-г>Д ОЬОННІІ

.Д

М і

. л £38;f. .НПО ди тя

Ь іЛ -іі- к

.64S«..