home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ж
Э д ѵ ;0 | п о д а у !. ^ х о д р щ і | 1 С№ щ я съ земледѣ­
ліемъ мануфактурной ^ рводской про-ннтшзн

№

^216., Q^PXp^HeijiH ^,л|б;^,
-е-г)-' .Ф'пі

29# - 9НТМІІ Л.0£{

нрд^м ны хъ ямахъ. СПБ.

нШ н п-тігво з л у о м о н

іш і

!
П
Г
.■и ; j ,.і х». »; 2£Яд -&2Я] ,га ячшаші
3217. Палыиеръ. Руководство къ орш\ртовленію саль­
ныхъ свѣчей. М. 1856 г.

ЩЩыІ \ т яЩ Ш йт>» ^ 9 W ¥ e«lfiu(№ BffqilM # o s s
3213. Писаревъ

^укрврдствоі;,к'Ъі производству

-в'іфвм . * х и я Щ | Й ^
„я’хш ш ошоп
‘Н’хыаоншр
3.220. ьрис^ревскій Н. Щ щрпррятдр^^механика, при­
мѣненная къ сельскому хозяйству., про. -.7 - м^іщлерііоети, g д ом овод к у. О* 660
-на о'ійндіъг ^ Э Д Й р и гп^ 0^ И . І § Ш * .е
.4 .о : Л .яг If 3!і
за21м,Райковскій. Нала л ышя, рсновані здед мe,x.pш* СП Б .
-ОФ'ЮФ і; іну и Н([-?!^[іТэХЯ| ЙОТЦЯЯ сгЭ '.ххи
3222. Рейнбдтлэ. § 5І0 НЩ§уР8М |, |л ^ ^ о , .
ласомъ. СПБ. 1881 г.

1 т. съ ат­

3*22$»;.РОЖКОВЪ Д), Q ^идрафлигіескомъ гр-Шсзаво^скомъ
хозяйствѣ. СПБ. Iff?6. уг ,
І Щ а ѴЩ9ЩЯ&
ОД доаквэ а ^ ^ ( . « ч М Р ^ ^ Ш т ^ а т а г о скота
и досдавдяомр^жъдамъ{про,изкеденій. СПБ.
1852 г.

m h

я? ч і § р т ь

дѣланію, ;сад^нвііх,|Ь'|Св^мрР: и варенію *
иіу'юЧ ;га н і # $ |^ 6 §
* * і С;:

. іінтойквох о'івяоаіьѳо o'iAHMfl’Koqenoyro.u
3 226;.

видроіщаФичеекія прач> .И .КАТАЯ