home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш

3184,,. .Гурьевъ >£Ц т т 8 і' Д.ІГ.і .«ауяг
-отфкцх .уо ш токи ..оююугт’ЯШ]П ) «гнмнямежоН .*'8I t
3188. Замѣчанія объ освѣщеніи газомъ Петербурга.
ж ;.Iti ы т м с т . п і т - я ^ ѵ . -і 7-іпітіЬк
3189. Зенеръ К . Руководство къ геометрическому
-ПП7КЫ, Е’ік ■;•дер^е,ейюіяШ 35а0І82Й2 Ж нінр*т5?.о7і .зе
3sl -90s і Записки дш летанта ѵвъ земледѣліе промышленіѴШЩУХ'і) п'Л'Л МОСТИ и .торшвяѣѵі СПБі. ?1861 г.
:аІЮ .ея'И'нішноі ог1б«!1,*н]о'п>г.О іР г{іі ([ОЙ
3191. Ивановъ А. Указатель практическихъ наблю- 7 ■1
: :деній по русскому* сельскому хозййствуt
Дчнжабу а / пС Н Б іт Л8#4 ік ;. оат'удяо-і
3192. Инструкція объ управленіи! лѣпной частью на
выжран гп.и горныхъ заводахъ хрейтаііЖра'іѣсйайО
, і Ві>7 ш.ІПравилам,® науки;sшнйанё. еВпюЯ83ЮШ:
Ш ІБ і.'1833 .іг. ‘і!і : '■■поя ЛІ
-SOL'i-Д’к відщознѵг и імітУйкрох а'-хнаДк