primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

для новой

русской

исторій.

Cl

1870; г, Ѵііі
‘ ’-йнпотооч
2744; МиллоТъ, аббатъ.Всеобіцая и древняя и новая
■і:-ійаст'.>;лі|и исторія, содержащая въ Себѣ повѣствоtvnnmm-io 'ліцаніе о всѣхъ народахъ міра и доведен'1 !jи№11Нан,1'Д0аОМ55:тйдаі'.(Ніl13(!томовъ. СПБ,
л агві
2745. Милюковъ А. Исторія литературы древняго и
Ф ! п !г ■ новаго міра, составл. поШерру, Шлос-‘ЛшчгЛи • серу, Гетнеру и др. Т. 1-й. Эллада и
-ЩѴ .«И|Я»»М РййѣФ Ш Б. 1862 г.;;' у
2f46i (! :іОнерйѣ ИсТоріи русской поэзіи. СПБ.
л -СТВ Г

Г!

і

1 8 5 4 / р Г .Г : :. л З і . У >/ .

Л

‘

.

2'74’7: Мйнье М. И. Исторія Маріи Стюартъ. 2 части.
СИБ. 1861 года,
^ !1:J _
2748. ’ Михайловскі й—Дан илевскі й А. И. Описаніе похода
во Францію въ 18 І 4 г. 2 части. СПБ.
;;л -л.■ і Л) . 1836 г . '
2749.
—
Описаніе войны 1813 года. 2 ч. СПБ.
■і.л ііі'.) . o r / '1-844'ійг?іИ я!д ■/мнр.ыші і .
2750. —
Описаніе отечественной Войны 1812 г.
гііяоппл.ио'з.} і -^і^^П ТГБ1. 1839 г.’’ -

* ■-

27511'

Полное собраніе сочиненій. Т. 1— 4, 6,
7. С П Б. А $ 4 3 — 1*850 г:5 “
•
2762. Мишле Ж, Исторій-’ Францій вѣ X V I ст. (ЭпОха
• 1
ѣозрОжденія). СПБ. 1860 г.
2753,
—- Исторія X I X :в. 2 т. С П Б. 1882 г.
2754. Мишо Г. Исторія креСтовыхъ йбхбдовъ. 5 т.
.! ждошѵшог,/ С ІІ Б / І822—1836 Т. '
2756. Момировичі Д . ! К ^ Ітаай 1 "Исторія и географія
.ьі‘11 ш р т і і , Сербіи. С ъ карт; С П Б. 8 39 гл
’
2756, Монтескье. Размыш ленія о причинахъ величе-