primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
2:63.$. Вейдемейеръ А. Царствованіе ЕліізаветьііІІетров^
ны. 2 ч. 01ІБ. 1834 г.
26,40. ) тин Обзоръ і(Главнѣйшихъ происшествій въ
Россіи съ кончины Петра В. до вступ­
ленія на престолъ Елизаветы Петровны.
3 ч. Изд. 2-е. СПБ. 1848 г.
:Г 4.
2641. Вертотъ, аббатъ. Исторія о. перемѣнахъ, проис■ си : : .oo

26,47.. Гербель Ні.цйіпРурСкіе понты вт., біографіяхъ и
~оч‘я>,
; образцахъ. Xресдом.,,для всѣхъ. СПБ.
! 077 О, -чііІбдЗ.-Гы •
,/х'
2648.
— Нѣмедкіе пйэты въ/біографіяхъ и обiiiqoTOii бпі-прДЦДахъя/^ЩБ. Д87,71 г-deHaoqGmfl .£002
2649. Гервинусъ, іГ., Исторія XIX в. отъ времени Вѣн... ^агожонгресса.; 5;:т; СПБ{|166^ ъ_1^^7Г|,
2650. ;, Геттнеръ Г. Исторія всеобщей лидературы ХТШ
,і ,, в. ,Т. Ъй., Англійская литература. СПБ.
1862 г, 8,081- Й08І ШШ
КАТАЛ»П . 0. Б,

11*