home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
2,^1;)S? .Г°рдцнъ А*.
правѣ QДБ. 13(7s9)Г.пішіч
25Л^ ^адовскій,;Л.5 прр®г, Начало: русскаго государ­
ственнаго ;црава.; Т. 1-й о государствен'х и ш н ‘т т щ н у ^ т ¥ Ъ г т т ш ^ Ш ^ -

.й І Ц а

ли>

Щ І §*,|Гурляндъ^Я. і ,Щридцчвскій: раз,брръ нотаріаль7Ныхъ

вопросовъ. Харьковъ. 1875 г.

-икон а Kbooquofi он інм-.j цміипи|03ІІ J , rfTMfiqe! .8052

2|і{9Дрдоворнор ,право ,п о. рѣщрніам'вг кассаціоннаго
сената. Владиміръ..; 1;8:7,4; г.
•чрзЯ ■ .й н к р и .(»•іи ,ш г > ! . *>- ! 7

o r,fsMr.il

.0

кін ОНКёй ^З

2520. Желѣзниковъ В. А. Настольная-ццига для мирош»н ,1я г•гг1"і о і і$Т)Р@&•.Q W W .$fi.?* finosorvcr о і 82
.енот
лііконояе нояоогитнг.он отличи:
2521. Знберъ Н. И. Очерки первобытной экономиче-

оіг «гаоятлфщ т ѣ т я ш ѵ щ М ) -ШЧшопощВ л \: , f|.;
2525. Кегле А. Соціальная система и законы ею
-НОШ
управляющіе,;СЩй) 18;66 ,;іГИя:-Ш9І J іо2
W 2fin йюневскій!евней Россіи.
ои .Т 1081 !dіМ07 7J./K0K КШ|8

2527>.ГіКорсакц; А.л йрториівд^татистическое обозрѣніе
и ■' шпіЬтг ит г Щ № » « ь Щ Ф о Г % з :.'1 і ИИ I Д ПЧ^§Мс.Я*К йониовтоцвдтооч
2528. Курсель-Сенель. Теоретическій и

практическій