home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
24Ш.' ФйШОрІУ К. Игё^р&у|Шйбй5ШШ}оФш. В т. СПБ.
-! '>«* > -'«‘‘'1
2499: ’‘Ф Ш І Ж. Ш.1Двѣнадцать ѣнйтъг‘ШФорічёейййъ

Hi!t ГКіИ;,!‘ш 'ійШ^вЙвйіЙ;нЯф1' ёФЧШйш. 2 т . СІІБ.
..•Ill '
':: .Л•
нт.гіѵи.і.я/. г Іішгші
2300. Цицеронъ М. Т. ]%:Бп>іій'лсгіія ООШернмшйомъ
‘ ■ д о б ^ ’й'№|4ййШ^;!ЙШ.^ Иер. съ латин.
.нжѵніп.ІЬ .я !и 0111^ш'2 Т9В' 'Г • ■•. ■а жj /
■•' \
. ! і; Іг Г .01 И')
'2@Dti Экономить Ж Ойытѣ о ближайшемъ сродствѣ
языка *саавянб ^россійскаго съ грече-

•1І!,: і :

бкЙМъ; 3 ч. ОІІБ. •Р8І2-8і ’г.
гл ■

•2Э021яЭскйрЬ№*Ш'

*;і:! -

f І Уі ■ у

яЖМОв.і

редакціей Цебрйкоббй.

$$$*»
Изд. 2-е. СГІБ.

о-і-і;: гГ) .ij'jll .і д а ^ і і а п ішшшяіаО .'і «rqeoHonO .
■ • ‘ ;!»вг ,0ІП >
л т л.іи/»
п

моніі ' и

п

.'начн.тѵк,; ШгштиггооЙ

i-k

.ИМ-2

-:»обц*й1 .,а;ІІ ..ьчші.м,!.:*-)'ш іоі! т№Э№тш:>,,

3. Правовѣдѣніе, статистщ а?! политиче-

,НЮ „

. Й Р |КИ‘
л: Ш'ё
2503. Безобразовъ В. П. Государство и общество. У и рав-ѵатуіоннйѵм
«т/ ЯПі'ОЛН OJ.