home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
,11Н") л ■:

і.^РЯЧРДртвуі^ір^ій^щаагдцд-іЩ^^ сэдедо.віяхъ общества.,,2: час,тщ СЙБ. 1856 г.
2487. Симоновичъ 4 , и уі. Практическія замѣтки обт.
.БИО .t 5,- лггйЩВДДУр^Бндй^Ш^ЧШСтвенномъ вос­
питаніи малолѣтнимъ дѣтей. 2 т. СПБ.
1874 г.
2488,.;і Смайльсъ, С. Сауопомощь (§elf/;ЩIjy. Переа.; съ
.нитиг. т лі-!іанщйс|Еал^..і4 а р ь ^ ^ ,.4 8 6 7 г.,
2489.
— Характеръ. Дерев. $ ъ англ. Майкова.
СПБ. 1872 г.
2.490.
----- Бережливость. Ц|р. съ англ. Бутсйші-■'■ ':І}Т 2., ;срдддьевъД и Критика.,
.НІГ > ;.У-0;^ ,ДСі М- .іі8Іі9иАѴ]ОоД Н'УПИЩ.'Я( .
2493. Спенсеръ Г. Основанія психодощи. Пер. съ 2-го
англ. изд. 4 т. СПБ. 1876 г.
2494.
— Воспитаніе умственное, нравственное и

2495.

іУ. Шр“ Ж ан гл . СПБ.

—'
1884 г.

-яы|нЧ .оитвчдшо л рат^ІщоОІЛ ЛI ;,il crsop.Bqdosa3 .SO&fe

.2і43і^,,иТ ^щ в>іД ..,$|^щ ^щ #оросаррти, руководству­
ющія отъ первыхъ началъ до высшихъ
у /р совершенАтвъ ,.іщасъ0рѣчі% 4':.т.; СЦД.
-снопов и гп•)A8?'P;'!*'wo([h ішшяоиоо. а;я
-ИНПКІИ]! Вг. BP fin .ШДН'ШПіѵО . С:; -| ' ЦТЬОТBJ, ■

249 7. УщинднійД. Человѣкъ,,, какъ цредметъ воспиД 11'j л.’пш .д а р я п 2
(Щ і
л ТЭ8І