home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш
“Иі,охбоѳи сі г 1^споёѳб^'ЮйірЩШйщ®.1’Кнйг&1:дШ ^оди'Ш
.! ^ ; ,\\Ѵ ) лёй№нёстй,вйШбвѣ.л 2 ч. СПБ. 1831 г.
24W1‘Панаевъ И: ‘Йутй”къ федШнУль^ом^ міровоззрѣЙ‘‘ІІ .Hf/.'Mja ніюі' ПастьаіДйРсР назначеніи человѣка
. iі - 1(ГЙѳЬ ^ѵ) Іогйѣа-Готлиба1 Фихте. Пер.
-г,*; дінкші HI ПаёаёШ- Ч. г^йі^р^іолоёакъ-^ер’ёйъ
ЬЧІІГ, «га -ѵЩо-'МѴШЩітО г. СИБ:)іі;
2479. Пенинскій И*.'1 СлавянШая •Й|>'амматика.

ЛІІГ)

.пип

2Q3i r i40H‘)i*iTfn!]

СПБ.
К «гарэркОіЯОЙ, niTt-i:

2480.
«ГН КО J5E.B

•1іКОТ >' -
2481. Погодинъ М. Красное яичко для крестьянъ. СПБ.
отш.іУ!Нчі l our.ijiggjo^ кінчі,иі'.ро};р«[ иі.,1. jdtvBiqsibfvl

±~

і-

/I 4981 .ПІІЭ КЩЛІГ.И'ШП
2482; РазйМѢБА.•'Міръ' БоМ Е Руййёодстяо ^къ'^іусСкб^
-О- > ..)£
248 6. Салъгй '111Б . 1в заблуждеШихъй прёдразсудкахъ,
ЛГ , БАТАЯ