home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
35

451. ІДебальскій. Дж. Ст. Милль о женщинахъ. Р. В.
1870 г. 5.
4? г ю ш ш у л ,

453,;

1868'г. 8, 9, 10.
пь№ъ Ш І№ №
теоріи. Вс. Тр. 1868 г. 2, 5.

454. Экономическій вопросъ'въ Греціи по греческимъ
источникамъ 3. В. 1865 г. 8.
, Ш ІГдринцевъ HioibitpanGRif і к ейщ %sS-

1876 г. 5, 6. .о .а л 8181
457. Языковъ А. О реформѣ волостныхъ судовъ.

Ж.

-r(ijlT д'я віііэжкцод>вушанр(|іЬ®31І’-.М-агинвонвд"іо8 .4 81
458. Янсонъ. Нас&лшій ЙВіарб^рг® №і§го экономиче;я г.аоч(|от по ийкійаи ,©оца]аі®вн®^п©@та.ѣѣ..jB. йн^Й8 7$ц.
-шоп ішішэжбіѲ^тІІі аіэіш&в5 ; ііыаотцот
XIX ста жавжцѳд