home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш
15'4кСШ)НиНй> В д Ш *іЩлйййгаоч ш й ш зй , йшшаии&аіШ
.S i Д І л 9 § 8 ІЕДДВТО•¥.>н§ртэоэ «гкон
155. Страховъ И. Главныя черты изъ исторіи филоліооя лу -Ж бШ Ж 1іВрия 18®1о19н$. ото и drvodoqO .G9i
156. Струве Г. Ѳ. Самостоят^киіУовін&Щію душевныхъ
£981 ліуоя ля»л&нійРФ'Д@:(
8ітолоіемФ .ОТ!
157.
—
Отличительныя черты ! Философіи и ихъ
«гя «гдоток йщшщ|@тэд4г
-Ш
ytfibift. &®ЗІВді&7-1іфроШіФ
158.
—
Новѣйшее произведеніе Философскаго пес•Иі .й'кшіщшшмиШ&/.і'Щ 00зяо8шр)о ОѣМѣ'йѢн Уісойу^й^іікс&іші^ямсразі^оѣкй
.0 л І Ш .ЯвДлиС ВяоВ»4В78Пгі

■}\ .Лъ .уЯТ0Я@(р4н зря ото 9Ш9ДІ0НТ0 и
.т S лія Si л 8о8! .пэоя
162. Тарховъ. О методахъ въ психологіи (по Вунту).
лтлянтоЛт/г ловііки.сгВрз:Ц0і1 і8И.
.8 ,